Giới thiệu

10/15/2018 10:07:03 PM

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN QNH

 PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CLB QNH
Kính gửi: Ban Chấp Hành Câu lạc bộ Doanh nhân QNH.

Họ và Tên:........................................................................... Năm sinh: ..........

Quê quán: .............................................................................................................................

Chỗ ở hiện ở tại: ....................................................................................................................

Tên Doanh nghiệp:
................................................................................................................................................................

Lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Địa chỉ doanh nghiệp:

................................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................. ....................Điện thoại di động:................................

Email: .............................................. .......Website:............................. .......................................

Thành tích của Doanh nhân và Doanh nghiệp: .(Bằng khen, Giấy khen, Huân huy chương...)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tôi tự nguyện xin đăng ký tham gia câu lạc bộ, xin hứa thực hiện nghiêm túc điều lệ của câu lạc bộ và đóng hội phí đầy đủ hàng     
                                                                                               TP.HCM, ngày …..  tháng …. năm …..

                                                                                                    (ký,đóng dấu ghi rõ họ và Tên)

                                                                                                                                                                                                

 

 

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
Work:
info@doanhnhanqnh.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@doanhnhanqnh.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức VND200000 - VND500000

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức