Giới thiệu

10/22/2018 11:54:54 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHEÁ QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH

 

I/ QUY ÑÒNH CHUNG 

Quy cheá naøy ñöôïc aùp duïng trong moïi hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán taøi chính vaø quaûn lyù taøi saûn cuûa CLB  Doanh Nhaân Queá Sôn-Noâng Sôn-Hieäp, ñaûm baûo ñuùng ñieàu leä CLB vaø ñöôïc ban chaáp haønh CLB thoâng qua.

II/ QUY ÑÒNH VEÀ TAØI KHOAÛN

 

Ñieàu 1: Taøi khoaûn CLB  Doanh Nhaân Queá Sôn-Noâng Sôn-Hieäp Ñöùc taïi Hoà Chí Minh ñöôïc môû taïi Ngaân haøng Vietcombank Chi Nhánh Tân Bình  - HCM, Soá taøi khoaûn VNĐ: 0441000769147 chæ ñöôïc duøng cho caùc giao dòch thu chi cuûa CLB.

 

Ñieàu 2: Taøi khoaûn CLB ñöôïc ñaêng kyù  chöõ kyù chuû taøi khoaûn taïi ngaân haøng Vietcombank Chi Nhánh Tân Bình  - HCM

1.   Chuû tòch CLB - Chöõ kyù chuû taøi khoûan coù theå uûy quyeàn cho caùc phoù chuû tòch hoaëc toång thö kyù.

2.   Phoù chuû tòch thöôøng tröïc CLB - ñöôïc uûy quyeàn chuû taøi khoûan

3.   Phoù chuû tòch quaûn trò vaên phoøng CLB - ñöôïc uûy quyeàn chuû taøi khoûan.

4.   Tröôûng ban taøi chính CLB (kyù phaàn keá toùan tröôûng)- coù theå uûy quyeàn cho keá toaùn vaên phoøng.

5.   Thuû quyõ CLB (kyù phieáu thu chi)

 

III/ QUY ÑÒNH CHI TIEÁT HOAÏT ÑOÄNG CHI

Ñieàu 1: Chi thöôøng xuyeân: Laø caùc khoaûn chi ñeå duy trì caùc hoaït ñoäng thöôøng nhaät cuûa vaên phoøng , caùc ban chuyeân traùch & cuûa CLB, chi thöôøng xuyeân goàm caùc khoaûn sau:

·         Thueâ maët baèng & baûo veä

·         Ñieän nöôùc

·         Ñieän thoaïi, internet, fax, cöôùc göûi thö

·         Vaên phoøng phaåm

·         Löông, thöôûng, phuï caáp nhaân vieân & caùc cheá ñoä phuùc lôïi khaùc

·         Tieáp khaùch, traø nöôùc vaên phoøng

·         Mua saém, baûo trì, sa chöõa maùy moùc, caùc thieát bò vaên phoøng.

·         Ñaêng baùo & taëng hoa chuùc möøng hoäi vieân

·         Phuùng ñieáu

·         Quaø taëng hoäi vieân, ñoái taùc, khaùch haøng 

·         Leã tieäc toång keát quyù, naêm

Ñieàu 2: Chi khoâng thöôøng xuyeân & chi ñoät xuaát

2.1 Chi khoâng thöôøng xuyeân: laø caùc khoaûn chi theo hoaït ñoäng CLB vaø cuûa caùc ban chuyeân moân goàm caùc khoaûn sau:

·         Ñaïi hoäi

·         Chi toå chöùc caùc giaûi thöôûng cuûa hoäi: giaûi thöôûng doanh nhaân xuaát saéc …

·         Cho toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoã trôï hoäi vieân: hoäi thaûo chuyeân ñeà, ñaøo taïo, xuùc tieán thöông maïi & ñaàu tö, cung caáp thoâng tin, xuaát baûn baûn tin,...

·         Chi cho  hoïat ñoäng giao teá  cuûa caùc ban chuyeân moân, BCH CLB …

·         Thieát keá web

2.2       Chi ñoät xuaát: laø caùc khoản chi ngoaøi keá hoïach treân

Ñieàu 3: Quy ñònh veà laäp döï truø chi & duyeät chi trong keá hoaïch :

3.1 Döï truø naêm: Caùc ban chuyeân moân phoái hôïp vôùi caùc phoù chuû tòch chuyeân traùch vaø boä phaän vaên phoøng CLB phaûi xaây döïng xong döï truø kinh phí hoïat ñoäng quyù & naêm sau ñoù chuyeån ban quaûn trò vaên phoøng (goàm PCT phuï traùch vaên phoøng vaø toång thö kyù)xem xeùt vaø toång hôïp trình ban thöôøng tröïc CLB cho yù kieán tröôùc khi thoâng qua ban chaáp haønh CLB vaø ban kieåm soaùt theo löu ñoà sau: 

Löu ñoà 1: Laäp döï truø chi haøng naêm

3.2 Döï truø kinh phí hoaït ñoäng thaùng  : Ñònh kyø vaøo ngaøy 20 haèng thaùng, döïa treân keá hoïach hoïat ñoäng cuûa thaùng vaø döï truø kinh phí caû naêm, boä phaän vaên phoøng CLB xaây döïng döï truø kinh phí hoïat ñoäng thaùng cho caùc ban chuyeân moân trình phoù chuû tòch chuyeân traùch duyeät, döï truø kinh phí hoïat ñoäng thaùng khoâng ñöôïc vöôït quaù döï truø kinh phí quyù & naêm maø BCH ñaõ thoâng qua

3.3  Döï truø thu-chi cho moãi söï kieän: Tröôûng ban chuyeân moân phoái hôïp vôùi phoù chuû tòch chuyeânï traùch laäp keá hoaïch haønh ñoäng cho moãi söï kieän, sau ñoù döïa theo keá hoaïch haønh ñoäng döï truø kinh phí cho töøng söï kieän, trình phoù chuû tòch thöôøng tröïc vaø toång thö kyù duyeät theo löu ñoà sau:

Löu ñoà 2: Laäp döï truø chi cho moãi söï kieän theo keá hoaïch haønh ñoäng

 

Ñieàu 4: Quy ñònh duyeät chi ngoaøi keá hoaïch :

4.1:  Ñoái vôùi caùc ban chuyeân moân, khi coù keá hoaïch chi ñoät xuaát khoâng naèm trong döï truø ñaõ ñöôïc duyeät vaø vöôït quaù 5% döï truø chi phí thaùng cuûa ban thì phaûi thoâng qua phoù Chuû tòch chuyeân traùch duyeät tröôùc khi trình PCT thöôøng tröïc vaø toång thö kyù vaø ñöôïc thöïc hieän theo Löu ñoà 3.

4.2: Thôøi gian duyeät chi : trong voøng 5 ngaøy laøm vieäc sau khi nhaän ñeà xuaát, Sau 5 ngaøy khoâng nhaän ñöôïc yù kieán  khaùc töøø phoù chuû tòch thöôøng tröïc thì coi nhö ñeà xuaát ñaõ ñöôïc duyeät, PCT thung tröïc seõ chòu moïi traùch nhieäm tröôùc BCH CLB

Löu ñoà 3: Laäp döï truø chi & duyeät chi ngoaøi  keá hoïach

Ñieàu 5: Quy ñònh duyeät chi khaùc :                                                         

5.1       Caùc tröôøng hôïp chi taïm öùng ñi coâng taùc theo yeâu caàu cuûa CLB thì seõ ñöôïc thanh toaùn tieàn coâng taùc phí theo quy ñònh coâng taùc phí cuûa CLB .

5.2               PCT thöôøng tröïc hoaëc PCT phuï traùch vaên phoøng döïa treân keá hoaïch coâng taùc ñöôïc duyeät seõ kyù giaáy taïm öùng chi phí coâng taùc.

5.3               Sau khi keát thuùc chuyeán coâng taùc trong voøng 7 ngaøy, ngöôøi ñi coâng taùc coù traùch nhieäm thanh toaùn tieàn coâng taùc phí, ñeå tieát kieäm chi phí, chöùng töø thanh toaùn coâng taùc phí chæ caàn duøng hoùa ñôn baùn leõ, hoaëc hoùa ñôn taøi chính neáu bò baét buoäc phaûi xuaát hoùa ñôn.

5.4               PCT thöôøng tröïc hoaëc PCT phuï traùch vaên phoøng döïa treân keá hoaïch coâng taùc ñöôïc duyeät ñeåõ kyù giaáy ñeà nghò thanh toaùn  chi phí coâng taùc.

 

IV/ QUY TRÌNH CHI TIEÁT VEÀ NGUOÀN THU :

Ñieàu 1: Nguoàn Thu : goàm caùc khoaûn sau:

1.1.1  Thu phí ñaêng kyù hoäi vieân (thu duy nhaát 1 laàn ñaàu tieân khi gia nhaäp hoäi)

1.1.2  Hoäi phí (naêm 10 trieäu/BCH và 5 triệu/Hội viên, thu 1 laàn đầu naêm)

1.1.3  Caùc khoaûn tieàn thu uûng hoä töø hoäi vieân vaø caùc nhaø taøi trôï khaùc

1.1.4  Caùc khoûan thu töø caùc hoïat ñoäng hoã trôï cuûa hoäi

Ñieàu 2 : Hình thöùc thu

1.   Coù hai hình thöùc thu: Thu tröïc tieáp tieàn maët (tieàn ñoàng) hoaëc tieàn USD (cho caùc chöông trình hoaït ñoäng coù yeáu toá nöôùc ngoaøi) töø Hoäi vieân vaø thu qua chuyeån khoaûn vaøo taøi khoaûn cuûa Hoäi

2.   Vì caâu laïc boä laø hoäi phi lôïi nhuaän neân khoâng coù baùo caùo thueá, vì vaäy khoâng xuaát hoùa ñôn taøi chính neân khi thu tieàn chæ vieát phieáu thu theo maãu cuûa boä taøi chính.

Ñieàu 3: Thu hoäi phí

3.1 Hoäi phí ñöôïc  thu 1  laàn trong naêm, vaøo ñaàu caùc quyù 1 vaø 3

3.2 Neáu hoäi vieân chaäm ñoùng hoäi phí quaù 3 thaùng seõ göûi thoâng baùo laàn 2, sau 5 thaùng seõ göûi thoâng baùo laàn 3.

3.4 Trong tröôøng hôïp thoâng baùo laàn 3 göûi ñi quaù 6 thaùng maø vaãn chöa nhaän ñöôïc phaûn hoài töø phía hoäi vieân, vaên phoøng CLB seõ baùo caùo vôùi ban quaûn trò vaên phoøng vaø BCH ñeå giaûi quyeát  theo quy cheá hoaït ñoäng CLB.

3.5       Ban VP seõ baùo caùo taøi chính thöôøng xuyeân 4laàn/naêm trong caùc kyø hoäi nghò quyù ñeán toaøn theå hoäi vieân

V/ QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN NGHIEÄP VUÏ THU CHI :

Ñieàu 1: Yeâu caàu veà chöùng töø cuûa CLB

1.1       CLB DN QS-NS-HÑ laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän vì theá CLB khoâng ñaêng kyù maõ soá thueá cuõng nhö khai baùo thueá giaù trò gia taêng vôùi cô quan thueá nhaø nöôùc.

1.2       Moïi khoûan thu vaø chi phaûi ñöôïc xuaát phieáu thu,  phieáu chi theo maãu boä taøi chính ban haønh vaø ñoùng daáu cuûa CLB.

1.3: Toøan boä phieáu thu-chi ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc theo töøng thaùng/naêm

Ñieàu 2: Yeâu caàu veà chöùng töø thanh toaùn

2.2 Chöùng töø thanh toaùn hôïp leä laø caùc hoùa ñôn giaù trò gia taêng (VAT), hoùa ñôn baùn leû coù ñoùng daáu hôïp leä cuûa nhaø cung caáp, phieáu thu cuûa caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän. Ñeå tieát kieäm chi phí cho CLB, trong moät soá  tröôøng hôïp cho pheùp, khoâng caàn laáy  hoùa ñôn VAT  maø coù theå  thay baèng caùc chöùng töø hôïp leä khaùc.

2.3 Phieáu thu ñöôïc laäp thaønh 3 lieân, moät lieân cho ngöôøi noäp tieàn, 1 lieân cho thuû quyõ vaø moät lieân löu goác taïi keá toaùn (lieân löu taïi goác ñaûm baûo ñuû chöõ kyù cuûa toång thö kyù, keá toaùn , ngöôøi laäp phieáu, ngöôøi noäp tieàn  vaø thuû quyõ)

2.4 Phieáu chi ñöôïc laäp thaønh 3 baûn, moät baûn thuû quyõ löu, moät baûn löu theo chöùng töø thanh toaùn goác  vaø moät baûn giao cho ngöôøi nhaän tieàn.

2.5 Taát caû caùc phieáu chi ñeàu phaûi coù chöùng töø keøm theo. Caùc tröôøng hôïp maát chöùng töø phaûi giaûi trình & ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa toång thö kyù. Tröôøng hôïp nhaø cung caáp khoâng theå xuaát chöùng töø (nhö caùc maët haøng mua ngoøai chôï), giaù trò khoâng quaù 500.000ñ  thì ngöôøi coù traùch nhieäm seõ söû duïng baûng keâ khoâng coù chöùng töø theo bieåu maãu ISO cuûa CLB quy ñònh, coù kyù duyeät cuûa toång thö kyù.

2.6 Trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát, PCT phuï traùch VP, toång thö kyù ñöôïc pheùp kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa chöùng töø giao dòch tröôùc khi thöïc hieän vieäc thanh toùan.

2.7  Tröôøng hôïp caùc ban chuyeân moân coù yeâu caàu CLB thanh toùan nhöng khoâng cung caáp ñuû chöùng töø lieân quan hôïp leä, caùc tröôûng ban caàn göûi baûn giaûi trình veà caùc khoûan chi vôùi ñaày ñuû chöõ kyù ñeå chuyeån phoù chuû tòch phuï traùch VP vaø Phoù Chuû tòch thöôøng tröïc duyeät tröôùc khi  thanh toùan.

 

Ñieàu 3: Thôøi haïn thanh toaùn:

3.1: Baûng quyeát toùan thu-chi caùc hoïat ñoäng Hoäi phaûi ñöôïc hoøan taát trong voøng 7ngaøy keå töø ngaøy chöông trình keát thuùc.

3.2: PCT phuï traùch VP hoaëc PCT thöôøng tröïc hoaëc toång thö kyù cuøng ban VP phaûi thanh toaùn trong voøng 3 ngaøy laøm vieäc keå töø khi nhaän ñuû chöùng töø ñeà nghò thanh toaùn hôïp leä.

 

Ñieàu 4: Hình thöùc vaø chöùng töø thanh toaùn

4.1 Caùc khoaûn chi coù ñuû chöùng töø hôïp leä seõ ñöôïc thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn

4.2 Chöùng töø thanh toaùn goàm caùc loaïi sau ñaây

ü  Ñôn ñaët haøng hoaëc hôïp ñoàng neáu SP, DV coù giaù trò töø 2.000.000 ñoàng trôû leân.

ü  Giaáy giao haøng neáu laø haøng hoùa.

ü  Giaáy nghieäm thu cuûa ngöôøi nhaän (CLB) vaø ngöôøi söû duïng.

ü  Phieáu nhaäp cuûa ban VP CLB.

ü  Hoùa ñôn taøi chính (neáu coù)

4.3 Caùc khoaûn chi lôùn hôn 10.000.000 ñ chæ ñöôïc thanh toaùn baèng seùc hoaëc uûy nhieäm chi qua taøi khoaûn cuûa CLB .

 

Ñieàu 5 : Yeâu caàu veà quaûn lyù quó  tieàn maët

5.1 Quyõ tieàn maët khoâng ñöôïc ñeå toàn treân 20.000.000ñ. Trong tröôøng hôïp toàn quyõ treân 20.000.000ñ thì phaûi coù yù kieán chaáp thuaän cuûa PCT phuï traùch VP. 

5.2 Cuoái moãi thaùng, keá toaùn seõ ñoái chieáu soá lieäu vôùi thuû quyõ, keát soå tieàn maët vaø laäp bieân baûn ñoái chieáu coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa 3 beân: toång thö kyù, Keá toùan & Thuû quyõ.

 

VI/ CHEÁ  ÑOÄ KIEÅM TOÙAN & BAÙO CAÙO :

Ñieàu 1: Kieåm soùat & Kieåm toùan:

1.1 Keá toùan VP CLB vaø toång thö kyù coù traùch nhieäm ghi soå theo doõi  ñeå ñaùnh giaù hieäu quûa hoïat ñoäng taøi chính cuûa töøng ban vaø baùo caùo PCT phuï traùch VP haèng thaùng hoaëc sau khi toång keát hoaït ñoäng cuûa söï kieän, baùo caùo thöôøng tröïc BCH haèng quyù vaø baùo caùo ñoät xuaát  trong nhöõng tröôøng hôïp caáp thieát.

1.2 Vieäc kieåm toùan toøan boä hoïat ñoäng thu chi cuûa hoäi ñöôïc thöïc hieän moãi naêm 2 laàn, vaøo quí 2 vaø quí 4  haøng naêm.

1.3 Baùo caùo kieåm toùan haøng naêm toång thö kyù phaûi göûi cho BCH vaø BKS CLB. Thö xaùc nhaän cuûa coâng ty kieåm toaùn seõ ñöôïc ñaêng taûi treân website cuûa CLB ñeå toaøn theå hoäi vieân ñöôïc bieát, ngoaøi ra toång thö kyù phaûi baùo caùo tình hình taøi chính cuûa caâu laïc boä haèng quyù theo ñònh kyø tröôùc toaøn theå hoäi vieân vaø BCH CLB.

1.4 Ban Kieåm soaùt coù quyeàn yeâu caàu kieåm tra taøi chính cuûa CLB baát cöù luùc naøo.

 

Ñieàu 2: Cheá ñoä baùo caùo taøi chính

2.1: Keá toùan VP CLB phaûi göûi baùo caùo thu-chi trong tuaàn vaø chi tieát caùc khoaûn phaûi thu-phaûi chi cuûa CLB baèng email cho toång thö kyù vaøo saùng thöù 2 haøng tuaàn, sau ñoù, toång thö kieåm tra vaø  göûi  tieáp cho PCT phuï traùch VP vaø  Phoù chuû tòch thöôøng tröïc naém thoâng tin.

2.2 Caùc baùo caùo taøi chính thaùng, quí, naêm ñöôïc laäp 2 baûn goác coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa keá toaùn, thuû quyõ,  toåûng thö kyù & Phoù Chuû tòch phuï traùch VP, moät baûn goác moãi loaïi ñöôïc göûi tôùi ban kieåm soaùt ñeå naém thoâng tin vaø moät baûn goác ñöôïc löu taïi ban VP cuûa CLB.

2.3 Baùo caùo taøi chính thaùng phaûi ñöôïc hoaøn taát vaøo ngaøy 10 cuûa thaùng keá tieáp.

2.4               Baùo caùo taøi chính quí phaûi ñöôïc hoøan thaønh chaäm nhaát laø ngaøy 20 cuûa thaùng ñaàu quí keá tieáp.

2.5               Baùo caùo taøi chính naêm phaûi ñöôïc hoaøn taát vaøo cuoái thaùng 1 cuûa naêm keá tieáp.

2.6               Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp theo chuaån möïc VAS.

 

 

VII/ UÛY QUYEÀN :

Ñieàu 1: Quyeàn duyeät chi trong keá hoaïch hoaït ñoäng hoäi :

1.1 Toång thö kyù ñöôïc  quyeàn kyù duyeät chi caùc khoaûn chi thöôøng xuyeân khoâng quaù 15.000.000ñ/laàn, vaø khoâng ñöôïc vöôït quaù döï truø chi phí ñaõ ñöôïc duyeät vaø phaûi baùo caùo theo quy ñònh cuûa quy cheá taøi chính naøy, ngoaøi ra, sau khi chi tieàn hoaøn taát toång thö kyù phaûi baùo caùo PCT phuï traùch vaên phoøng.

1.2 Phoù CT phuï traùch VP ñöôïc quyeàn kyù duyeät chi caùc khoaûn chi thöôøng xuyeân vaø khoâng thöôøng xuyeân khoâng quaù 20.000.000ñ/ laàn vaø khoâng vöôït quùa 1% döï truø chi phí ñaõ ñöôïc duyeät.

1.3 Chuû tòch vaø Phoù Chuû tòch thöôøng tröïc ñöôïc quyeàn kyù duyeät chi caùc khoaûn chi khoâng thöôøng xuyeân ôû möùc töø  20.000.000ñ nhöng khoâng ñöôïcvöôït quaù 5% döï truø kinh phí hoaït ñoäng cuûa CLB,trong tröôøng hôïp :

ü  Vöôït treân 5%  ñeán 15% phaûi baùo caùo thöôøng tröïc CLB

ü  Vöôït treân 15% ñeán 30% phaûi baùo caùo BCH CLB, vaø baét buoäc phaûi coù hieäu quaû.

Ñieàu 2:  Quyeàn duyeät chi ngoaøi keá hoaïch :

Chæ coù chuû tòch vaø phoù chuû tòch thöôøng tröïc môùi ñöôïc kyù duyeät nhöng phaûi thoâng qua BCH CLB

 

 

 

IX/ QUAÛN LYÙ TAØI SAÛN HOÄI :

Ñieàu 1: Taát caû taøi saûn cuûa CLB phaûi ñöôïc ghi cheùp, baùo caùo vaø quaûn lyù theo nguyeân taéc taøi chính cuûa nhaø nöôùc.

Ñieàu 2: Moïi taøi saûn coù giaù trò töø 500.000ñ trôû leân ñöôïc ghi vaøo soå quaûn lyù taøi saûn cuûa VP CLB

Ñieåu 3: Vieäc kieåm keâ taøi saûn ñöôïc thöïc hieän vaøo quí 1 haøng naêm, Toång thö kyù kieåm tra kyù vaø gôûi cho PCT phuï traùch VP, baùo caùo kieåm keâ taøi saûn haøng naêm ñöôïc göûi cho BCH CLB vaø ñöôïc baùo caùo vaøo cuoái moãi naêm vaø kyø ñaïi hoäi. 

Ñieàu 4: Vieäc mua saém trang thieát bò taïi vaên phoøng,  ban phuï traùch vaên phoøng xaây döïng keá hoaïch mua saém theo naêm vaø ñöôïc thoâng qua BCH CLB.

Ñieàu 5: Vieäc thanh lyù caùc taøi saûn cuõ, hö hoûng caàn ñöôïc boä phaän VP ñeà xuaát & ñöôïc toång thö kyù vaø PCT phuï traùch VP chaáp thuaän tröôùc khi thöïc hieän.

 

X/ ÑIEÀU KHOÛAN CHUNG

Ñieàu 1: Caùc thaønh vieân cuûa Ban chaáp haønh & ban vaên phoøng CLB û nghieâm tuùc thöïc hieän quy cheá naøy. Trong quaù trình thöïc hieän coù vöôùng maéc phaùt sinh, phaûi ñeà xuaát vôùi PCT phuï traùch VP ñeå giaûi quyeát.

Ñieàu 2: Moïi söï thay ñoåi ñieàu chænh noäi dung quy cheá  vaø vieäc xöû lyù caùc vi phaïm quy cheá seõ do BCH CLB quyeát ñònh .

 

 

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
Work:
info@doanhnhanqnh.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@doanhnhanqnh.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức VND200000 - VND500000

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức - Robot hút bụi - Lau nhà | Robo Lau kính | Eco Vina

Hội Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức